Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Intézményvezető pályázat

2017.03.16

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola    intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

   Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:   A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16­2022.08.15­ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8454 Nyirád, Szabadság u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges

feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és

 törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.           

              Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, •         pedagógus munkakörben szerzett  Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat,

•         cselekvőképesség •         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a 

foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt •         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata •                  a  pályázó  legalább  5  éves  szakmai  gyakorlatát  igazoló  dokumentum  (munkáltatói  igazolás,  munkakör megnevezésével) •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé •         szakmai önéletrajz •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati 

anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak

 pályázattal összefüggő kezeléséhez •         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 

lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Egyházi  Andrea  tankerületi  igazgató  nyújt,  a  06/89/795­211  ­os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével

 (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/405­5/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Pápai Tankerületi Központ címére. (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT ­ Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési

 Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.

vezetői pályázat kiírás.pdf

palyazati-felhivas-1021x580.jpg